× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout

همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر(جلد دوم)

Publisher : سوره مهر

Book collection : همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر

Printed Page Count : 467

Congress Class : ‫DSR65‭‬ ‭/ف6‫‬‭ھ745 1388‬‬

Dewey Decimal Classification : ‫‬‭‬‭955/044

National Bibliography Number : ‫1543035

ISBN : ‫‬‭978-964-506-618-3

Publish Year : 1388

Digital ISBN : 978-600-03-1465-1

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).
Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر(جلد دوم)

بررسی کارکرد نهاد مدرسه، بعنوان مهمترین نهاد آموزشی و تربیتی، در فرایند توسعه، فرهنگ و هنر کشور، هدف اساسی این پژوهش می باشد.
در ابتدای نوشتار معنای لغوی و اصطلاحی فرهنگ و توسعه، به عنوان فرایندی هدفدار مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس به اهم کارکردهای مدرسه اشاره خواهد شد. با نقد و بررسی برنامه درسی مدارس کشورمان، اثرات هر کدام از کارکردهای مدرسه در فرهنگ جامعه را روش خواهیم نمود. پس از آشکار شدن نقش مدرسه به عنوان انتقال دهنده میراث فرهنگی، به این پرسش خواهیم پرداخت که مدارس چگونه می توانند کفایت و کارآئی لازم را برای ایفای چنین نقشی بدست آوردند؟

Contents

1- بررسی کارکرد نهاد مدرسه، به عنوان مهمترین نهاد آموزشی و تربیتی، در فرایند توسعه، فرهنگ و هنر کشور: دکتر علیرضا رشیدی2- نقش فرهنگ تشیع در تجدد بومی ایران در دو قرن گذشته: رضا رمضان نرگسی 3- اقتصاد هنر و کارآفرینی :حمیدرضا شش جوانی 4- مصادیق تهاجم فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی: دکتر آرام رضا صادقی 5 - بررسی جایگاه رسانه در ایجاد یا رفع مظلومیت فرهنگ : دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی و ملوک سید آبادی 6- بررسی ارتباط متقابل تحولات فرهنگی و اقتصادی با کمک تحلیل همبستگی: دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری 7- بررسی راهبردها و راهکارهای تحقق اهداف فرهنگی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران : دکتر محسن فرمهینی فراهانی 8- دین، رسانه و فرهنگ : دکتر داود فیرحی 9- روشهای تبلیغ در ادیان: دکتر محمود محمدیان و مهندس آزاده پورغفاری 10- بررسی اثر فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی شدن بر فرهنگ در جامعه امروز ایران: سید محمد حسن مصطفوی 11- تاریخ نگاری غرب محورانه و خود باختگی فرهنگی: دکتر محمد مهرآسا و دکتر مهدی طیبی آراسته

PDF

5,000 تومان

size : 4.2 M Byte

Ebook Page Count : 467