× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

طنز درباره پهلوی

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 598

کنگره : ‫PIR8151‭ /ل825‭‬‫‬‭ط95 1390

دیویی : ‫‬‭8‮فا‬7/62

کتابشناسی ملی : 2601719

شابک : 978-600-175-284-1

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2482-7

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب طنز درباره پهلوی

با کشف نفت ایران که همزمان شده بود با زوال قاجار و قدرت پهلوی اول، اوضاع ایران به تدریج تغییر کرد و ناگزیر می بایست با جهان جدید تطبیق بیابد. بازار وسیع و قدرتمند جهانی با صنایعی که گسترش روزافزون داشتند، به مملکت امن با حکومت مقتدر مرکزی احتیاج داشت. روابط کهن، در حال تجزیه و نابودی بود و مدرنیتة اجباری در سطح شکل و با تقلیدی سطحی و بی مایه و البته مسخره و مضحک، اما به طرزی بسیار خشن و بربر مآب از سوی حکومت جدید بر مردم کشور تحمیل می شد...

فهرست

مقدمه و توضیح:اصلاحات ارضیحق و حقوق دولت / خسرو شاهانییادداشت بر «حق و حقوق دولت» اثر خسرو شاهانیمقدمه و شرح بر ساواکپهلوان محلة ما / خسرو شاهانییارو مأموره / خسرو شاهانیآلمانی / پرویز دوایییادداشتی بر «آلمانی» ـ پرویز دواییوظیفه شناس / اسلام کاظمیهدربارة «وظیفه شناس»زندگی در رژیم پهلویجشن در آخرت / خسرو شاهانیایستادن ممنوع / خسروشاهانیپینه دوز / خسرو شاهانیشرحی بر چند داستان کوتاه طنز از خسرو شاهانیچرخ و فلکی / خسرو شاهانیزنان نیکوکار / محمد پورثانیتکذیب / محمد پورثانیراجع به «زنان نیکوکار» و «تکذیب» محمدپورثانی«پاچه خیزک»مقدمه بر «زن در رژیم پهلوی»«نظر قربانی» / اسلام کاظمیهبررسی «نظر قربانی» از اسلام کاظمیهشوهر آمریکایی / جلال آل احمدجشن فرخنده / جلال آل احمدمقامات و دولتمردانرئیس الوزرا / خسرو شاهانیبازدید / خسرو شاهانینشان علمی فیل پور میرزا / ابوالقاسم پایندهنشان پایندهیادداشت بر «آقای حجامت» از نصرالله فلسفیآقای حجامت وکیل دادگستری و وکیل مجلسشعر در زمان رژیم پهلوی«سفر عاشقانه» / طاهره صفارزادهسفر هزاره / طاهره صفارزادهیادداشت بر «سفر هزاره»مرد و مرکب / مهدی اخوان ثالثیادداشتی بر «مرد و مرکب» از اخوان ثالثجدول / عمران صلاحیاشک و خندهشرحی بر اشعار و طنز عمران صلاحیتو فقط خوبی / عمران صلاحیاخبار / عمران صلاحیسه صحنه / عمران صلاحیمن «بچة جوادیه »امتو فقط خوبیمن «بچة جوادیه »امسخنی دربارة نشریة طنز و فکاهی «توفیق»معرفی «توفیق»تبدیل اسامی / گردآوری : عمران صالحیآمد و رفتشرکت نفتپرت و پلاافسار حقیقیقطعهآمد برونمال بدفینه ندارمجستاخیز ملیاین ور دلم اوفیناآن کس که...فکاهیکتاب مستطاب روان شناسی / از کیومرث صابرینمونه آثار در توفیقهشت روز هفتهکلاس مبارزه با بی سوادیکتاب مستطاب قاراشمیشایدون باد... ایدون ترباد!سفرنامه ابوالپیادهاندر بیان«پیاده رو»در نقل و انتقالات و مأموریتدر مقررات من در آوردی!سؤال بی جوابسنت اجدادیآی پیپی پیپی جان (1)حزب خراناین است نتیجة اتحاد خراندنیا به زیر سم ماستاساس نامة حزب خرانپشت کار عضویتاولین اعضای حزب:سند خریت کاکا توفیقکاکا:حاشیه ای بر سند خریت کاکاجواب کاکا:انترناسیونالیسم خرانحزب فراگیر خران:حزب نیرومند خرانجواب کمیتة خر بگیریبیوگرافی بادمجونشغل!محاکمة بزرگفیلم هفته:بر باد رفتهرشتههر کی دره من دالونم، هر کی خره من پالونم«مزاحم»داستان واقعی:جایی که چکمه را از پای پایور دزدیدند!خواب مختاریای حضرت اشرفبنده زر خریدعصای منزد با عصا مرااسباب تعجب!ای وکیلعرب جون!دم گاو!گفتم: بله قربون، بله قربون، بله قربون؟مشاعرهلطایف الطوایفمقدمه بر «فکاهی»«نفت و تتبعات»سالنامة گل آقا سال 1371، توضیح از عمران صلاحی / رهی معیریبزرگان ماکوچه باغیغوغای انتخابات!نیش و نوشستون بی عنوانلاشخور شمارة 1لاشخور شمارة 2مع علی موجودیدرد دل باباشملبخشی از یک مقالة رضا گنجه ایدر کشور ملانصرالدینموضوع انشاوکالتآوازهای کوچه باغیروزنامهمیهن پرستان (شمارة 49)مهر ایران (شمارة 420)اطلاعات (شمارة 5231)ستاره (1577)میهن (شماره 21)رهبر (شمارة 132)دماوند (شماره 11)نجات ایران (شمارة 213)از ما می پرسندبرهان قاطراین هم نمونه ای از برهان قاطر:مجنون خارکن!مجهول المکان!از: «م. اصفهان»فکر نو!مالیاتی!ریاست کار!شوخی در محافل جدیفکاهیخشم سپهبدتقدیمدستگیری هر دو نفرفرمانعلی رغمرضاخان و شاعردعوای نماینده هااز کتاب «شوخی در محافل جدی»«زنده باد، مرده باد!»«دستور محرمانه»«احضار وزیر»«وکیل تازه کار»«هوش فرزند وزیر»«هزارة ابوعلی سینا»«شیر»«تناسخ»«خریّت»!«ژاندارم مرغی»«فحش ندهید»«نفت خوش طعم»«دفاع از وطن»«شاخ گاو»«رأی به سناتور»«رام و ریم»«اعتراف»«خان»کمدی موزیکال اشک انگیز«گروه فرهنگی آدینه»مجازات دو مفسد فی الارض / خسرو شاهانیدولا بشوید و الماس جمع کنید / خسرو شاهانیرؤیای صادقه (دزد بازار) / خسرو شاهانی«یک طرف» خسرو شاهانی«17دی» خسرو شاهانیلغت نامة فحش!ناز شست!اضافه حقوق وزرا / خسرو شاهانیسورت برسدبشنو و باور مکن / خسرو شاهانیمعجزه دستمال / خسرو شاهانیتوضیح دربارة اشعار طنز «ابوتراب جلی»قسمت هایی از کتاب موسی(ع)نطفه انقلابدر آغوش خلقجنبش خلققسمت هایی از کتاب علی(ع)داستان شترنامه معاویه به علیپاسخ علی(ع) به نامة معاویهکلمه حق یُراد بها الباطلشهادت علیسرودن شعر در لحظات حساس تاریخیشرکت ملی شعر ایرانمش علی!از هر سری صدایی!قلم داریم تا قلمناهار و نهار!بخند!خیال خام!عصای موسی...!دو کلمه حرف حسابیاندر ثنای صاحب عصا!برای رونق کشاورزی؟!جوندار و سمور!اندر بیان آن کدخدایی کی در ملک عربفاش کردن آنک «جونداری» در آن محیط زیستن کرده و ارتباط آن با کدخدا آمده است:در بیان برآشفتگی و تصمیم بر آن کی| بی گوشمالی کسان را نشاید!عزم کردن به تشریف بردن در نزد آن کدخدادر بیان چگونگی وسایل پذیرایی و آشکاره شدن نام آن «جوندار»شرح آن گربه کی خود به خود سمور می بود و زیر بار نرفتناندر بیان اندر قفس کردن آن سمور و مفقودالاثر شدن عندالمصلحت او اندر سحرگاه و بقیه قضایا!...بقیه دستان جوندار و سمورمقالهیادداشت بر «نقد و فرهنگ» از دکتر شریعتی«در باب عشق»«نقد و فرهنگ» دکتر علی شریعتیامام حسین(ع) و یزید از دکتر علی شریعتیباب عشق از دکتر علی شریعتییادداشت بر «گنهکاران بی گناه»گنهکارن بی گناه«خسرو انوشیروان»خسرو و مرد زشت روییک تتبع تاریخی دیگر!اختلاسخلعنفتقصیده

کتاب الکترونیکی

22,750 تومان

حجم : 2.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 558