× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

نامی که ماند

ب‍ازج‍س‍ت‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ و م‍ب‍ارزات‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ی‍دک‍اظم‌ ذوالان‍وار

Publisher: سوره مهر

Author:

Editor: فرهاد طاهری

Printed Page Count : 293

Congress Class : ‫‭DSR1542‭‬ ‭‬ /ذ9‫‬‮‭آ3 1385

Dewey Decimal Classification : ‫‭955/08240452

National Bibliography Number : ‭م‌85-3492

ISBN : 978-964-506-222-2‬

Publish Year : 1390

Digital ISBN : 978-600-03-1405-7

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce نامی که ماند

برای پی بردن به کنه وقایع تاریخی بزرگ و شناخت ابعاد و زوایای راستین آن، همزمانی تاریخی، مانع شناختی بزرگی تلقی می شود که با سایه افکندن بر زمینه کلی رویدادها، موجب تیرگی ذهن پژوهشگر می شود.

انقلاب اسلامی 1357 نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست و هر چه فاصله ما از آن رویداد عظیم تاریخی بیشتر می شود، ماهیت منحصر به فرد آن نیز بیشتر برایمان مشخص می شود. اکنون بیش از پیش پی می بریم که حجم فعالیت های صورت گرفته درباره انقلاب اسلامی، در قیاس با کارهای ناکرده چه مایه اندک و نارساست.

تحقیق در زمینه زندگی و مبارزات شهدای انقلاب اسلامی که توسط عوامل رژیم پهلوی به شهادت رسیده و بی آنکه شاهد به بار نشستن نهال مبارزات خود و سایر همرزمانشان باشند، در خاک خفتند، از جمله مهم ترین این زمینه های پژوهشی مغفول مانده است که جواد کامور بخشایش با انتشار کتاب نامی که ماند، نخستین قدم ها را در این زمینه برداشته است. وی با انجام پژوهش های گسترده درباره شهیدکاظم ذوالانوار، شرح جامعی از زندگی و مبارزات او فراهم آورده است.

او اولین فردی است که نامش در بنیاد شهید شیراز ثبت شده است. کتاب نامی که ماند می تواند و باید گشایشگر فعالیت های گسترده تر سایر پژوهشگران در این زمینه باشد و امید می رود که هر چه سریع تر شاهد تشکیل و آغاز به فعالیت تیم های پژوهشی زبده برای تحقیق در زندگی و مبارزات دلیرانه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی باشیم.

Contents

اشارهنگاهی به زندگی و زمانه شهید سید کاظم ذوالانوارفصل اول: بروز جنبشهای مسلحانه پس از قیام 15 خرداد 1342فصل دوم: ذوالنوار؛ از تولد تا دانشگاهفصل سوم: ورود به عرصه مبارزات مسلحانه

PDF

5.49 €

size : 13.8 M Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 294