× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

هزار گوهر

منتخبی از اشعار صایب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 372

کنگره : PIR6376‭‬ ‭/آ19‫‭ 1390 ب

دیویی : 8‮فا‬1/4‬‬

کتابشناسی ملی : 2525619

شابک : 978-600-175-157-8

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-1458-3

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب هزار گوهر

پی بردن به راز زندگی، بزرگ ترین دغدغة آدمی از آغاز خلقت، تاکنون بوده و هست. هر چه جوامع بشری مدرن تر می شود امیدها و آرزوها هم بزرگ تر می گردد، انسان امروز، دیگر انسان دیروز نیست و فردا نیز...، فرق دارد. همه چیز دستخوش دگرگونی است، از این رو شاعر هم باید شیوه ای را در سخن برگزیند تا بتواند زبان گویای عصر خویش باشد.
از همین قبیله میرزا صایب تبریزی، که در این گفتار موضوع سخن ماست، شاعری است معاصر به عصر خویش، از سلسلة سخن سرایان سبک هندی یا اصفهانی که تازگی و طراوت سخنش از او شخصیتی منحصربه فرد ساخته است.

فهرست

بخش اول:سرآغاززندگی صایبشعر صایباسلوب معادله در شعراسلوب معادله در شعر صایبمرور نکته هایی دیگربرخی گفتار دربارة صایب و سبک او.بخش دوم: هزار گوهربخش سوم: حلقة چشم غزالانمدّ بسم اللهساغر تبخالهنامة عنقامطلب بهارخانه های دوستانسرپنجة قضا.پیغام گل هادلبستگیرنگ اقامتسیل پا در گلبال شکستهرنگ و بوی جهانبهار بی خزانتازیانة حرصحلقة چشم غزالانفریاد بی فریادرسگرد یتیمیشکرزاردر حضور گلدامان غنچهخواب آفتابذوق باختنفتح اقلیم قفسصدای طبل رحیلنامهجام جهان نماآیینة فردادام تماشارونمای دلکوچة گوهرخمیازة نشاطنیلوفر عشقخارخار آرزوخاک نومیدیگردبالش خورشیددر خرابات محبتدامان سحرکاروان اشکبرگ خزان دیدهخانة آیینهنمک عشقخاک شهیدانغنچة تصویرلذت دیدارشهپر پروازداغ های ناامیدیپروانة بی باکخوابگاه نیستیفتح اقلیم قفسباد سحرییوسف شناسانخاکستر افلاکستاره سوختهسبزة بیگانهتهمت آسودگیتماشامهمان صبحنقش بند بی نشانلذت دیداراوراق پریشاندل پُرخونخار عشقعمر جاودانملک سلیمانعالم حیرتبوی پیرهنفیض ساقی کوثرروزة مریمخواب ناز گلسنگ فسانبستر از آتشپنجة مرجاندامان فرصترنگ شکستهسیر شکوفهترجمان باغابر بی بارانداغ چمن پیراذوق تماشانغمة رنگینتخت سلیمانسیلی بال تذروانورق آفتابکوچة زنجیرجوش دریاگوهر نایابزلال زندگیهم سفر با آفتاببی برگیخواب سحرگاهپرده های خوابذوق پری خوانیطاق ابروی بهارانشور مجنوننخل تمناشبنم بی دست و پاچراغ طورعذر بی ثمرانگشت زینهارپنجة خورشیددست زلیخابال مرغان گلستانگلاب گریه

کتاب الکترونیکی

16,900 تومان

حجم : 721.0 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 263