× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دست ابلیس

خاطرات مستر همفر؛ جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی

ناشر: شهید کاظمی

نویسنده:

صفحات کتاب : 96

کنگره : 1389 2ھ‏82الف/ UB271

دیویی : 723/17671014

کتابشناسی ملی : 3818902

شابک : 8-46-7702-600-978

سال نشر : 1396

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب دست ابلیس

معرفی کتاب دست ابلیس

خاطرات مستر همفر؛ جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی

کتاب دست ابلیس، مجموعه ی خاطرات مستر همفر؛ جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی است که در قرن ۱۸ میلادی فعالیت می کرده است.

مستر همفر در کتاب دست ابلیس از ماموریتش به کشورهای مصر، عراق، ایران، حجاز و استانبول که در آن دوران مرکز خلافت عثمانی بود می گوید. هدف مستر همفر از این ماموریت این بود که اطلاعات کافی به منظور جستجوی راه های درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری در ممالک اسلامی جمع آوری کند. مستر همفر در کتاب دست ابلیس از مسائلی که در این مأموریت برای او پیش می آید، یاد می کند.

اما در مورد مستر همفر، که کتاب دست ابلیس خاطرات او به شمار می آید اختلاف نظرهایی وجود دارد. به نظر می رسد که این اثر توسط صبری پاشا جعل شده باشد.

بخشی از کتاب دست ابلیس

بـه شـهر بصـره کـه رسـیدم، رفتم تا اینکـه در یکی از مسـاجد شـرکت کنم. این مسـجد کـه مـن انتخـاب کـردم مربـوط بـه عالمـی از علمـای اهـل سـنت بـود کـه اصالتـا عـرب و نامـش شـیخ عمر الطائی بود. با او آشـنا شـدم و گـرم گرفتم، ولی او در اولین برخورد من با او، به من شک کرد و شروع کرد دربارۀ اصل و نسب و دیگر خصوصیـات مـن تحقیـق کردن و فکر می کنم که رنگ پوسـت و لهجۀ من بود که شـیخ را دربـارۀ مـن مشـکوک کـرد، ولـی مـن توانسـتم بـه زودی از ایـن تنگنـا بیـرون بیایـم، زیـرا خـودم را معرفـی کـردم کـه مـن از اهالـی شـهر «اغدیـر» در ترکیـه هسـتم و جـزء شـاگردان شـیخ احمـد می باشـم و در کارگاه شـخصی بـه نـام خالـد شـاگرد نجار بوده ام و خلاصه تمام اطاعاتی که از کشور ترکیه به دست آورده بودم، بیان کردم تا اینکه از شـک و شـبهه دور باشـم و مقداری هم برای او به زبان ترکی حرف زدم و متوجـه شـدم شـیخ آهسـته زیـر چشـمی بـه یکـی از حاضرین اشـاره کـرده، از او خواسـت کـه ببینـد آیـا آنچـه صحبـت کردم واقعـا به زبـان ترکی صحیـح بوده یا نه؟ و طرف نیز با حرکت چشم اشاره کرد که بله او به زبان ترکی کاملا وارد است.

من از اینکـه توانسـتم نظـر شـیخ را جلـب کنـم بسـیار خوشـحال شـدم، ولـی گمان من سرابی فریبنده بود، زیرا پس از مدتی دانستم که شیخ با نظری مشکوک به من می نگرد و خیال می کند که من جاسوس ترکیه هستم.


کتاب‌الکترونیکی

10,000 تومان

حجم : 725.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 96