× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

برنامه ریزی محرومیت زدایی

با رویکرد ایفای نقش موثر نیروهای مشارکتی مردمی

ناشر: شهید کاظمی

نویسنده:

صفحات کتاب : 264

کنگره : HN670/2‭‬

دیویی : 307/141720955

کتابشناسی ملی : 6114716

شابک : 978-622-7177-25-1

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب برنامه ریزی محرومیت زدایی

برنامه ریزی محرومیت زدایی 

 با رویکرد ایفای نقش موثر نیروهای مشارکتی مردمی 

 کتاب برنامه محرومیت زدایی : مبانی، اصول، فنون و روش های علم «برنامه ریزی در جهت محرومیت زدایی» از مناطق محروم است که با رویکردی به مشارکت نهادهای مردمی و به منظور استفاده «اردوهای جهادی» تدوین یافته است.

نگارنده معتقد است که فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، همواره نیازمند زمینه های اقتصادی و زیرساختی مناسب است و مسلما بدون فراهم آوردن ملزومات زندگی در حد استاندارد، نمی توان از آن جامعه انتظار داشت که بدون توجه به نیازهای اولیه زندگی، در راستای کمال انسانی خود گام بردارند.

نگارنده ابتدا مقدمه ای نسبتا مفصل را در شناخت ماهیت اردوهای جهادی و ساختار آن ارایه نموده و سپس به مباحث اصلی کتاب و به دنبال آن ارایه نمونه ای واقعی از یک برنامه ریزی پرداخته است.

فهرست

پیشگفتارمقدمهبخش اول: مقدمه ای بر شناخت اردوهای جهادیفصل اول اردوی جهادی چیست؟ الف- نهادهای مشارکتی مردمی 1-1-تعریف 1-2– طبقه بندی نهادهای مشارکتی مردمی 1-2-1) نهادهای مشارکتی مردمی از نظر جهت گیری 1-2-2) انواع نهادهای مشارکتی مردمی به واسطه ی سطح عملیات 1-2-3) طبقه بندی نهادهای مشارکتی مردمی از نظر نوع فعالیت و گروه های هدف 1-3) نقش نهادهای مشارکتی مردمی 1-4) نقش نهادهای مشارکتی مردمی و برنامه ریزی محرومیت زدایی ب) اردوهای جهادی 1-5) فلسفه ی وجودی اردوهای جهادی 1-5-2) هدف در اردوی جهادی 1-5-3) فرهنگ جهادی 1-5-4) ویژگی های فعالیت های جهادی 1-5- 5) ویژگی جهادگران 1-6 ) ساختار سازماندهی نیروها در یک اردوی جهادی 1-7 - گام اول در برگزاری اردوی جهادیفصل دوم تعیین نقش کارگروه پژوهش در ساختار اردوهای جهادی 2-1- تفاوت پژوهش و برنامه ریزی 2-2) کارگروه پژوهش و برنامه ریزی؛ وظایف و مأموریت ها 2-3- ساختار ماتریسی، مناسب ترین چیدمان کارگروه پژوهش و برنامه ریزی 2-4) تأملاتی در باب وظایف کارگروه پژوهش و برنامه ریزیبخش دوم برنامه ریزی محرومیت زداییفصل سوم تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی 3-1) عوامل تأثیرگذار بر تفکرات برنامه ریزی و توسعه 3-2) نظریه های توسعه ی مشارکتی 3-3) سیر تحول اندیشه ی برنامه ریزی در نیمه ی دوم قرن بیستم اهداف فصل 4-1) مکاتب عمده ی برنامه ریزی 4-2) مفاهیم و اصول برنامه ریزی 4-2-1- مفاهیم برنامه ریزی 4-2-2- ارکان برنامه ریزی 4-2-3- اهداف برنامه 4-2-4- شرایط برنامه ریزی 4-2-5- نقش و کارکرد برنامه ریزی 4-2-6- مراحل برنامه ریزی 4-2-7- ویژگی های برنامه ریزی نوین 4-2-8- نقش و وظایف برنامه ریز 4-2-9- فرایند کلی برنامه ریزی 4-3- دسته بندی و سطوح برنامه ها 4-4- سطوح برنامه ریزی در کشور 4-4-1- برنامه ریزی ملی 4-4-2- برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای 4-5- توسعه ی روستایی 4-5-1- توسعه ی پایدار روستایی و ویژگی های آن 4-5-3- اهداف برنامه ریزی یا الگوی توسعه ی روستایی پایدارفصل پنجم برنامه ریزی منطقه ای اهداف فصل 5-1) انواع مناطق برنامه ریزی 5-2) فرایند برنامه ریزی منطقه ای 5-3) فرارویه های برنامه ریزی 5-4) وجه تمایز برنامه ریزی منطقه ای با سیاست گذاری منطقه ای 5-5) مراحل و اقدامات برنامه ریزی منطقه ای 5-6) فنون یاور برنامه ریزی منطقه ایفصل ششم برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی 6-2) طرح هادی روستایی 6-4) برنامه ریزی مشارکتی روستایی 6-4-1) ارزیابی مشارکتی و ارزیابی سریع روستایی (PRA)(RRA) 6-4-1-1-اصول و ارکان PRA 6-4-1-2- روش های PRA 6-4-1-3- PRA و سنجش نیازهای گروه هدف 6-4-1-4-مخاطرات PRA بخش سوم نمونه ی موردیفصل هفتم موردکاوی پیوست 1 پیوست 2 1-1) اثبات گرایی 1-2) پوزیتیویسم منطقی یا فرا اثبات گرایی 1-3) پارادایم انتقادی 1-4) ساخت گرایی 1-5) پلورالیسمواژه نامهفهرست منابع

کتاب‌الکترونیکی

16,000 تومان

حجم : 5.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 264