× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

شغل شریف

Publisher: سوره مهر

Author:

Printed Page Count : 102

Congress Class : PIR8003 ‭/ع7435‏‫‬‭ش7 1395

Dewey Decimal Classification : ‏‫‭8‮فا‬3/62

National Bibliography Number : 4023912

ISBN : ‏‫‬‭978-600-03-0301-3‬

Publish Year : 1395

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce شغل شریف

کتاب شغل شریف مجموعه ای از داستان هایی است که موضوع واحدشان مسئله تهدید نسل است.


گزیده ای از کتاب شغل شریف:

مینو بلند شد و چای دم گذاشت. در یخچال را باز کرد. اتو را که دید برگشت سمت مادرش. اکرم خانم پایین صفحات کتاب را زبان می زد. مینو اتو را گذاشت روی سنگ کابینت و بسته پنیر و پلاستیک نان را برداشت.
- مامان جان! کتابو بذار کنار، صبحونه بخوریم.
پا شد رفت کتاب را توی آب چک ظرفشویی آویزان کرد و گفت:
- دیپلم بگیر؛ دیپلم خوبه!
خیلی عنق به نظر می رسد. مینو نان و پنیر را گذاشت جلوی مادرش و رفت چای بریزد.
- مامان جان! خودم میام برات لقمه می گیرم...
از کتری و قوری چای بیرون آمد. کتری را خالی کرد داخل ظرفشویی و گفت:
- مامان جان! مگه من نگفته بودم شما زحمت نکشی؟!
اکرم خانم یک ضرب مشتش را کوبید روی میز و فریاد زد:
- مگه من نگفتم دیپلم بگیری؟!... هان؟!... مگه نگفته بودم؟!... حالا چی جواب مامانُ بدم؟!
مینو شانه های مادرش را گرفت و نشاندش روی صندلی. لب پایینش شده بود مثل ژله ای که به تکان تکان افتاده باشد.


نظر علی جعفرب درباره کتاب شغل شریف:

نمی دانم من تنبلم یا واقعاً این طوری است که مثلاً وقتی می خواهم یا باید درباره یک موضوع چیزی بخوانم ترجیح می دهم آن چیز در قالب خودمانی تری بهم تفهیم شود تا اینکه بروم چند تا مقاله پر و پیمان را با ماژیک رنگ بزنم!
نمی دانم همین حس خوب یا شاید هم بد مرا واداشت بروم سراغ موضوع جمعیت و به جای بالا دادن یک عالمه آمار عجیب و غریب از تأثیر فرزند بیشتر در زندگی بهتر یا زندگی بدتر با تک فرزندی و از این قبیل موضوعات دست به یک اقدام جدید در نوشتن کتاب شغل شریف بزنم.

Contents

تو فقط لیلی باشته کوچه ثریاجای خالی قرص هاخودت رو بذار جای من!زنی در سایهشغل شریفصدای گریه سهرابکتاب بخوانیمنتیجه آزمایشنطفه اجاره ای