× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

قلقله زن قل زد و رفت

Publisher: سوره مهر

Author:

Narrator: سپیده وارث

Book collection : هلم بده، قلم بده

Printed Page Count : 20

Dewey Decimal Classification : دا‬398/2‬‭ش512ق 1394‬

National Bibliography Number : 3336309

ISBN : 978-600-175-643-6

Publish Year : 1394

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce قلقله زن قل زد و رفت

کتاب قلقله زن قل زد و رفت یک از کتاب های مجموعه کتاب هلم بده، قلم بده است.

این کتاب ها بازآفرینی از قصه های فولکور فارسی است که در مناطق مختلف کشور خوانده می شده و هنوز هم خوانده می شوند.

در حقیقت این کتاب ها مجموعه ای از قصه ها و حکایات قدیمی و عامیانه است که در ادبیات شفاهی مردم رایج است. این حکایت ها با ویژگی آموزشی و زبان آموزی برای کودکان نوشته شده است تا کودکان به کتاب و کتاب خوانی علاقه مند شوند.

یکی بود یکی نبود
پیرزن تنهایی بود
که توی یک روستای دور
یه خونه داشت
تو خونه اش یه باغچه بود
تو باغچه اش سبزی می کات.
صبح یه روزی، پیرزن

یه بقچه از سبزی ها چید
اون رو گذاشت روی سرش
می خواست بره سر بزنه به دخترش.
دختر خاله پیرزن
آن طرف جنگل و رود
یه جای خیلی دوری بود.
خاله پیرزن
رفت تا به جنگل رسید.