× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

از سیب ها بپرس

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 54

کنگره : ‏‫PIR۸۱۴۸‭‬ ‭/ب۲۶۳۵‏‫‭‮الف‬۳۷ ۱۳۹۲‮

دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲

کتابشناسی ملی : 3256878

شابک : 978-600-175-429-6

سال نشر : 1392

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب از سیب ها بپرس

تو را از دست دادم، آی آد مهای بعد از تو!
چه کوچک م ینماید پیش تو غ مهای بعد از تو
تو را از دست دادم، تو چه خواهی کرد بعد از من؟
چه خواهم کرد ب یتو با چه خواه مهای بعد از تو؟
تو را از دست دادم از همین زخم است، م یبینی؟
دهانش را نم یبندند مره مهای بعد از تو
«تو را از یاد خواهم برد ک مکم » بارها گفتم
به خود کی م یرسم... اما به ک مک مهای بعد از تو؟
بیا، برگرد، با هم گاه... با هم راه... با هم... آه!
مرا دور از تو خواهد کشت «با هم »های بعد از تو...

فهرست

تو را از دست دادم، آی آدم های بعد از تو!سوگند به آن نور که بالاسرمان را...موج، می داند ملالِ عاشق سرخورده رافیلسوفند عده ای: سرمست از آموزه هاحرف هایت عطر باران، طعم شبدر داشتندهیچ بودیم، خدا خواست که تشکیل شویمموج است او که از نفس افتادهبرای صاحب گنبد طلاسفرکرده از خاک کوی که ام؟من از تبار تیشه ام، با من غمی هستبا ابرها چه غصة پنهانی ست؟سفر هر کجا سایه گسترده ا ستمن کشوری نبوده ام، ایجاد کن مرا!در چشم باد، لاله فقط پرپرش خوش استپا خورده، زخم و زیلی و گرد و غبارداررودم، کویر در هیجانم چیست؟مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کنددنیا که آمد گریه هایش مثل من بودپر شِکوه تر از سارهای بر درخت استبیدار شد از خواب، دید اردیبهشت استمن عشق را خوب فریاد و آه و ناله و هرچیز از این قبیلدست مرا بگیر و ببر شهر دیگریدشت مبهوت از دوندگی اشمن پریشانم که راه خانه را گم کرده امسفر، بهانة عاشق هاست برای دور شدن گاهیرفت اما نگو وفا که نداشتمی روی زود، عمر من شده ای؛ دیر و کم مثل برف می آییدسته گلم که دادی و آبم نمی بردزخمی و زردیم اگر، همراه هم افتاده ایمآغوش تو دریاست، باشی می پرند از خوابسرشار شادی رفتی و رنجور برگشتیتا کی بهار باشی و پاییز بشمری؟من شبم! یک شب دلگیر، سیاه، آلودهچرا بی قراری؟ چرا درهمی؟روز داغ تو به دل داشت، به پایان آمدمن چه از آن مردة در گور کمتر داشتم؟خسته ام از تلاطمت ای دل!دست هایم نهایت کفر است

برچسب ها

شعر فارسی

کتاب الکترونیکی

3,000 تومان

حجم : 482.4 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 56