× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

درآمدی بر تاویل شناسی ادبی

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مترجم : علی محمدی آسیا بادی

صفحات کتاب : 308

کنگره : ‏‫‬‭PN۸۱‏‫‭/س۹د۴ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‭۸۰۱/۹۵

کتابشناسی ملی : 4166012

شابک : 978-600-175-803-4

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب درآمدی بر تاویل شناسی ادبی

پژوهش درباره فهمیدنِ متن، مدت‎ها پیش از آنکه مورد توجه منتقدان ادبی واقع شود، مشغلة فکری حقوق‎دانان (فقها) و متکلمان بوده است. پیتر سوندی، در اینجا، با بررسی آثار محققانِ آلمانیِ قرن هجدهم، سیرِ تحولِ تأویل‎شناسی را ترسیم می‎کند.

تأویل‎شناسی روزگاری فقط نظامی از قواعد بوده است، در حالی که، امروزه، منحصراً نظریه‎ای دربارة فهم است.

فهرست

مقدمة مترجم پیشگفتارها پیشگفتار جوئل واینسهایمر پیشگفتار مترجم از زبان آلمانی به انگلیسی فصل 1 مقدمه فقدانِ یک تأویل‎شناسیِ ادبینظریة دیلتای دربارة فهم و تحوّل تأویل‎شناسیِ مادی به تأویل‎شناسیِ فلسفیتوسّل‎جوییِ مسئله‎ساز به دور تأویلی در «هنر تأویل»تأویل‎شناسیِ ادبی و فقه‎اللغئ سنتیفعلیت‎بخشیِ تأویل دستوری و تمثیلی؛ شرح تمثیلِ هومری و تأویلِ نوع‎شناختی توراتتقابل میان تأویل دستوری و تمثیلی؛ تقابلِ آن‎ها در تأویل‎شناسی آباء کلیسا و در تفکر عصر اصلاحاتمشروط به شرایط تاریخی بودنِ شیوة دستوری ـ تاریخیِ تأویلروش درآمدی بر تأویل‎شناسیِ ادبی: تلفیقِ رهیافتِ تاریخی با رهیافت نظام‎مندفصل 2 کلادنیوس، 1 دربارة اثر کلادنیوس و تلقّی نادرست از آنشروع تأویل‎شناسی به منزلة یک نظریة عام برای تأویلیادسپاریِ تمایزِ تأویلِ متون مقدس و غیر مقدس؛ تناقض میان اعتبار عام و مقیّد به محتوا بودنِ مفروضمبانیِ یک منطق ادبیِ ناقص در بحث از قطعه‎های پُرمعنیتعریف هنر تأویل به این صورت که هنری است که مفاهیم لازم برای فهم را در اختیار می‎گذاردتمایز انواع ابهام با ارجاع به تمایز سنّتی میان تصحیح انتقادی، دستور زبان، و تأویل‎شناسیابهام قطعه‎‎های مبهم و نظریة تعقّلی محتمل‎هافصل 3 کلادنیوس، 2 تأویلی که از منظور نویسنده انتزاع می‎شود؛ نقشِ هنجاریِ خرد و روان‎شناسیِ خردگرایانة دریافتمفهومِ کامل (بی‎واسطه و باواسطه) و توسعة تأویل‎شناسی کلامی به تأویل‎شناسی همگانی (عام)در مفهوم بی‎واسطه از ذهنی بودنِ تأویل اجتناب می‎شودمفهوم باواسطه همچون کاربردی ضروری، یعنی تأثیرگذاری در روحشناختِ واضحْ عنصری در تأویل‎شناسی است که بر روان‎شناسی ادراک مبتنی استسومین مؤلفة معنی: حاشیه‎پردازی؛ تقابل میان اصول هنجاری و تجربیِ خردگراییفصل 4 کلادنیوس، 3 ادبیات به مثابة تعبیر یک موضوع؛ منظور عبارت است از: محدودسازیِ اندیشه‎ای که نویسنده دربارة موضوع داشته استریشه‎داریِ فهم و محتوای متن در برداشتی از ادبیات که، بر طبق آن، ادبیات تقلیدِ طبیعت محسوب می‎شودمعنیِ مقیّد به نوع بودنهمرأییِ نویسنده و خواننده بر پایة آگاهیِ یکسانارتباط با مفهوم تعلّق در نزد گادامرنظریة موقعیتمندیِ تاریخی و تغییر معنی به مثابة بیان اشیافصل 5 کلادنیوس، 4 تنوع دیدگاه‎ها، یعنی تنوع در ادراک‎های مختلف از یک شیءتمایز پیشانتقادی میان شناخت و شیء فی‎نفسهسنخ‎شناسی نظرگاه‎هامفهوم ذهنیت با ارجاعِ به مصداق محدود می‎شوداستعاره به مثابة نقلِ ویژگی‎هاتعریف معنی مجازیارتباط با دیدگاه سنّتیِ بیانِ حقیقیمنبعِ بیان استعاری در شکل‎گیری یک مفهوم جدیداستعاره لازمة موضوع در متون تاریخی و موجدِ مفاهیم جدید در متون جزمیمفهوم کلّیای که با کاربرد استعاری یک واژه به وجود می‎آیدتأویلِ قطعه‎های استعاری با متوسل شدن به یک نظام تأکیدفصل 6 مایر، 1 اثر اصلیْ تلخیصی برای سخنرانی‎ها بوده استویژگی یا تأویل‎شناسی نشانه‎هانشانه‎های طبیعی و قراردادی در نظریة آوگوستینتفاوت در معنی نشانه‎های طبیعی در نظریة مایررابطة دال و مدلولی به مثابة رابطة کارکردیِ جهانِ لایب‎نیتسی و به مثابة رابطة نشانه و معنیکمالِ نشانه‎های طبیعی و مصنوعیانصاف تأویلی یا توقعِ کمال به مثابة معیار تأویلکمالاتِ محتوا و صورتمسئلة ویژگی‎های بالقوة متنفصل 7 مایر، 2 پیامدهای اصل انصاف تأویلی برای قواعد تأویل‎شناسیِ آثار غیرمقدسمتوسّل شدن به منظور نویسنده و تغییر و تفاوت در انگیزه‎های این رویّهمعنیِ نشانه را کاربرد نویسنده تعیین می‎کندفقه‎اللغئ به مثابة ساز و برگِ تأویل و استعمال به مثابة اصل تأویلیعدمِ شناختِ وابستگیِ تأویل متن به معیّن‎سازیِ واژگانموازنة واژگانی و موضوعی، تلفیق هر دو نوع موازنه به عنوان یک اصل تأویلی دیگرکارکرد تأویلی قطعه‎های موازی در نظریة کلادنیوسدلالت مرسوم و سلسلهمراتبِ معانی بالقوه (حقیقی یا استعاری)ضرورت نقد عمل تأویلفصل 8 آست زمینة تاریخیِ طرح شلایرماخر؛ اسلاف او ف. آ. وُلف و آستروح یونانی به مثابة فصل ممیّزِ تأویل‎شناسی عصر گوتهحرف به مثابة تجلیِ روح که، بر طبق نظر آست، صورت و محتوا را به هم مرتبط می‎کند و کارکرد هماهنگ‎سازیِ آنوحدت زنده (به پیروی از شلینگ) به جای وساطت میان متقابل‎هاتغییر در موضوع تأویل؛ روح بیگانه در جایگاه متن ارجاعیپاکسازیِ زمانمندی در هویتِ امر روحانیفلسفة تاریخ آست بر فلسفة شلینگ مبتنی استوحدت جزء و کل که راه حلی برای معضلِ دور تأویلی تلقی می‎شود، اما، در حقیقت، پاک کردنِ صورت مسئله استفهم به مثابة تکرار تکاملیِ فرایند خلّاقیت بر اساس الگوی تکامل روحجایگزین شدنِ فهم‎های متعدد (تاریخی، دستوری، و معنوی) به جای معانی متعدد متنیفصل 9 شلایرماخر، 1تحولِ اندیشة شلایرماخر و برداشتِ دیلتای که در ویرایش کیمرله مورد ملاحظه قرار گرفته استرابطة نظریة آست با خطابه‎های آکادمیک 1829مبنای نظری تأویل‎شناسییکسان بودن گفتار و نوشتار به عنوان بیان‎های زندگیپارهگفتار وقتی فهمیده می‎شود که لازم و مستعد شرح و تفسیر باشدرابطة دوگانة گفتار: با زبان به طور کلی و با فکر خالق آن (تأویل دستوری و روانشناختی ـ فنی)تأکید بیش از حد فلسفة تاریخگرایی و اصالت وجود بر همدلی در برداشت از نظریة اودور تأویلی به مثابة شرطِ فهمفصل 10 شلایرماخر، 2بافت کلّی و بی‎واسطه (رابطة جانشینی و همنشینی)تعیین مخاطبان اصلیمعنی حقیقی و مجازی در رابطه با وحدت معنیماهیت مناقشه‎انگیزِ نظریة این‎همانیِ کلمهتقابل صوری و محتوایی و تقابل کیفی و کمّی به مثابة تقابل‎های دیگر در تأویل دستوریتأکید و حشوتمایز نسبی میانِ تأویل فنی و روان‎شناختی (شیوة خاص تصنیف و کلیتِ یک حیات فردی)تاریخمندی پدیده‎ها و معنیِ تحتِ شمول یک نوع بودنتلاقی شیوه‎های مختلف تأویلتأویل‎شناسی به مثابة عکسِ دستور زبان و بوطیقاپسگفتار ژان بُلاک اعلام

برچسب ها

هرمنوتیک

کتاب‌الکترونیکی

12,000 تومان

حجم : 1.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 312

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر