× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

فرهنگ سازها

به همراه نمونه هایی از نظم و نثر فارسی

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 312

کتابشناسی ملی : 1197223

شابک : 978-600-03-0447-8

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب فرهنگ سازها

و گویند و چه خوش گویند که موسیقی اشرفِ صناعات باشد و واضعانِ این صناعت حکمای الهی چون: فیثاغورِث و افلاطون و ارسطو و بطلمیوس و باربَد و نکیسا بوده اند؛

حکیمی که می گوید: من استماعِ نغمه یی چند از حرکاتِ فلکی می کنم و آن نغمات در حنجره ی خیالِ من متمکّن گشته، و آن گاه از آن اصول، قواعدِ این علم بنهادند.

و امروزه روز، موسیقی، این هنر مظلوم و مهجور که میراثی با ارزش از گذشتگان است، آن گاه با ارزش خواهد ماند که آن را به عنوان میراث بدانیم. این تلقّی، محصول آزادی، فراغت و رفاه است! با این همه هرجا و هرگاه فریاد برآوریم که: «هنر نزد ایرانیان است و بس»! بی فایده خواهد بود تا به این مهم دست یابیم...

فهرست

آوانگاریپیش درآمدسازهای بادیدرآمدآلات چهارگانة موسیقی از نظر قدمافرهنگ سازها1. آبنوسی شاخ ābnusi šāx2. آرمونیکا ārmonikā3. آرمونیوم ārmoniom4. آصفی سورنای āsafi surnāy5. آکوردئون ākordeon6. ابوآ oboā7. ارغنون arqanun8. ارغنون آبی arqanun-e-ābi9. ارغنون بوقی arqanun-e-buqi10. ارغنون دهنی arqanun-e-dahani11.  ارغنون زمری arqanun-e-zamri12. ارغول arqul13. ارغون orqun , arqun14. ارگ org15. ارگ بلوری org-e-boluri16. ارگ دستی org-e-dasti17. افیک له اید ofikleid18. اکارینا okārinā19. الغوزه alquzah20. انکلیون enkelyun21. باریتون bāriton22. باس bās23. باسون bāson24. باق bāq25 . بالابان bālābān26. ببغا babqā27. برغو borqu28. بشاشه baššāša29. بلبلی bolboli30. بور bur31. بوق buq32.  بوگل bugl33. بیشه bišah34. پای ستور pāysotur35. پیشه pišah36. پی قنه pigenah37. پیکولو pikolo38. ترومبون trombon39. ترومپت trompet40. توبا tubā41. توتک tutak42. جبچیق jabčiq43. جفته joftah44. جوری juri45. چندنای cand-nāy46. خالو xālu47. خرمهره xar-mohrah48. خرنای xar-nāy49. خم xom50. خیک نای xik-nāy51. دبوقه dabuqah52. دمامه damāmah53. دوآهنگ do-āhang54. دودک dudak55. دوزله duzalah56. دوشاخی do-šāx-i57. دونای do-nāy58.  دیانای diyānāy59. ذوقره zu-garrah60. ذومره zummarah61. رکوردر rekorder62 . رویین خم ruyin-xom63. رویین نای ruyin-nāy64. زماره zomārah65. زمر zamr66. زمرالکبیر zamr-ol-kabir67. زنامی zonāmi68. زورنا zurnā69. سارنای sārnāy70. ساروسوفون sārusofon71. ساز دهنی sāz-e-dahani72. ساکسفون sāksofon73. ساکس هورن sāks-horn74. سپیدمهره sepid-mohrah75. سپیدنای sepid-nāy76. ستاره satārah77. ستخمک setaxmak78. سرغین sarqin79. سرنا sornā80. سنایی sanā-ei81. سوت sut82. سوتک sutak83. سوفار sufār84. سیرنکس siranks85. سیه نای siyah-nāy86. شاخ šāx87. شاخ نفیر šāx-e-nafir88. شاه نای šāh-nāy89. شاهین šāhin90. شبابه šabbābah91. شبانی šobāni92. شبر šabr93. شبّور šabbur94. شخج šaxaj95. شعبیه šo`abiyyah96. شمامه šamāmah97. شمشال šemšāl98 . شنگ šeng99. شور šur100.   شهابی زورنا šahāb-i-zurnā101. شهنای šah-nāy102. شیپور šeypur103. صافور sāfur104. صفاره saffārah105. صفیر safir106. صفیر بابل safir-e-bābel107. صفیرهندی safir-e-hend-i108. صور sur109. طوطک tutak110. عاج مهره āj-mohrah111. عجب رود ajabrud112. عربی زورنا `arab-і-zurnā113. عنقا ànqā114. غندرود qond-rud115. غوشه qošah116. غیطه qaytah117. فاگوت fāgot118. فلاژوله flāĵole119. فلوت folut120. فیت فیت fit-fit121. فیفر fifr122. قبازورنا qabā-zurnā123. قرن qarn124. قره  نی qara-ney125. قصابه qasābah126. قوال qavvāl127. قوچمه qočmah128. قیده qeydah129. کارنای kār-nāy130. کر kor131. کرآنگله kor-āngle132. کرمورن kromorn133. کرمیل karmil134. کرن korn135. کرنا karnā136. کرنت kornet137. کرنوموز kornomuz138. کلارینت klārinet139. کلرون kleron140. کنترفاگوت kontr-fāgot141. گارمون gārmon142. گالوبه gālubah143. گاودم gāv-dom144. مارنای mār-nāy145. مزغار mezqār146. مزمار mezmār147. مستق mostaq148. مسحوره mashurah149. مسقال mosqāl150. مشته mošteh151. معزفه me`zafah152. مقادیس maqādis153. موزت muzet154. موسیقار musiqār155. موسیقارختایی musiqār-e-xatāiy156. موصول mosul157. مولو molu158. مهره mohrah159. می mey160. نا nā161. ناانبان nā-anbān162. نار nār163. ناقور nāqur164. ناقوس nāqus165. نال nāl166. نای nāy167. نای انبان nāy-anbān168. نای بزم nāy-bazm169. نای بلبان nāy-e-balabān170. نای بم nāy-bam171. نای ترکمنی nāy-e-torkaman-i172. نای ترکی nāy-e-tork-i173. نایچ nāyeč174. نای چاور nāy-čāvor175.  نای چوبین nāy-čubin176. نایچه بلبان nāy-če-balabān177. نای خرک nāy-xarak178. نای داود nāy-dāvud179. نای  رویین nāy-e-ruyin180. نای زنامی nāy-e- zonāmi181. نای ریز nāy-e-zir182. نایژه nāy-žah183. نای سپید nāy-e-sepid184. نای سرغین nāy-e-sarqin185. نای سرهنگ nāy-e-sarhang186. نای سیاه nāy-e-siyāh187. نای شاخی nāy-e-šāx-i188. نای شاه nāy-e-šāh189. نای صفاهان nay-e-safāhān190. نای عراقی nāy-e-arāq-i191. نای کوچک nāy-e-kučak192. نای گلین nāy-e-gelin193. نای محسن nāy-e-mohsen194. نای مشک nāy-mašk195. نای مصری nāy-e-mesr-i196. نای مضاعف nāy-e-mozā`af197. نای موس nāy-mus198. نای نبرد nāy-e-nabard199. نای نرم nāy-narm200. نفیر nafir201. نل nel202. نی ney203. نی انبان ney-anbān204. نی تکی ney-e-tak-i205. نی جفته ney-joftah206. نی جفتی ney-joft-i207. نی داود ney-dāvud208. نیشه neyšah209. نی لبک ney-labak210. نی هفت بند ney-e-haftband211 . وزیری سورنای vazir-і-surnāy212 . هلیکن helikon213 . هورن horn214. هنبوقه hanbuqah215. هیرعه hayra`a216. یراع yarā`217. یرغو yarquسرچشمه

کتاب الکترونیکی

22,750 تومان

حجم : 10.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 312

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر