× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دوباره باید شد

طنز فکرتان را عوض کنید

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 166

کتابشناسی ملی : 3875922

شابک : 978-600-03-0158-3

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب دوباره باید شد

این نثرها، نوشته های من در دهه هشتاد در روزنامه همشهری، جام جم و مجلات دیگر بوده است. این مطالب در واقع لطیف گویی و حالتی است که لبخندی را برای مخاطب خلق می کند. در واقع خیلی از مطالب این استعداد را دارد که به ضرب المثل تبدیل شوند. همچنین در این نوشته ها سعی شده روزمرگی و مسایل سیاسی را از آن گرفته شود.

تلاش شده است عبارت کوتاهی که حکم تلنگر به مخاطب دارد و با لعاب طنز همراه است را در این مجموعه آورده شود. بسیاری کارهای نویسنده را با کاریکلماتور اشتباه می گیرند در صورتی که در کاریکلماتور کمتر پیام خاصی در آن دیده می شود.این اثر در اصل جدول حل نشده ایی که خود مخاطب باخلاقیت خود آنرا خلق می کند.

نویسنده در یک زمان خاصی به این نتیجه رسیده که طیل گویی و دراز نوشتن کار افرادی است که خیلی متخصص هستند، از طرفی مخاطب نویسنده بیشتر جوان هایی هستند که خیلی دنبال نگاه کپسولی و کوتاه خوندن هستند. نویسنده هم در اثر به دنبال باید و نبایدها نبودم در حقیقت خواسته در عین تعمق تبسمی را هم از مخاطب بگیرد.

فهرست

بفرمایید نگاهی تازه کنیداز هر چه بگذریم سخن دوست «مقدّمه»از اهالی همین حوالیسر، نوشت...مؤثرمقصّرسرزده به خود سر زدم!خودساختهخودخواستهپا بگیر پایی را نگیرسیلی به صورت مسئله!یعنی معنیبیاندیشم یا بی اندیشه ام!؟می دانی در میدانی؟با تمام وجودم موجودمعقلمند علاقه مندجواب ناکام!خبردار، قدم خیر بردارسود تو سوی توهیکل «قلمی»!بپّر ولی بپّامحض مزاح!غافل، گیر می کندمرتبطیم ولی متفاوتیمسر، مایه استجناب من!نکته.پا سخگو پاسخکو؟راهی کجایی؟جلب توجه، جالب توجه!یاد بگیر ایراد نگیربینی زیبا یا زیبا بینی!؟لنگه کشف!شکارچی!؟دگر گویی!با بدبینی بد می بینیبیان شیرین شیرین بیانپشت میل ها زندانیم!زبان وسیله نقلیّه!ارزشگاهبرداشت بعدیخواهش دشمن آرامشمرگِ و قولش!کتاب عند المطالعه!تازه کار کار تازهسال هاو سؤال هادیدن را دیدنی دیدممتفاوط!اعتماد به نقشقلمرو قلماز جمله این جملهبا خود هم دستم!نظر جدید منظره جدیدبی حوصله بی حاصلهبه احترام خود، برپابی عُرضه، بی عَرضهبا گذشت بی بازگشتآدم بی چاله!پیام و پیامد زندگیمال یا کمال؟بی اندازه به اندازه!فراز مغزها!ایست!داستان قصه ما!زخم زمان!رفتار نوجوانمردانهخنده داروستناگفته ها نوگفته هاآیین آیینهدر حال سرحالمیل به کمال داری؟شرنوشت! تیک تیکنوگرای کهنه کار!مرض غم!مجوز حمل قلم!زندگی تازه دممیزگرد زمین!آه و ناله راه و چارهعشق،بازی است؟با گذشتیم یا با گذشته ایم؟به خاطر خاطرهذهن عیالوار سخن عیاردارمقصد مرگ مقصود زندگیژست زشت!ریختار تازه«کمی»، «کیفی تر» باشیمجشن تحوّلدرست کار کار درستافتادن جلو افتادنو غیره سالاری...دوا کردن دعوا کردنسبزنوشت بهاربازَندگی با زندگی!انگیزه شگفت انگیزهارزنده ای پس زنده ایزندگی روزها، روزهای زندگیتحلیل نشویم تحلیل می رویمخودکوشی!ابزار موجود ابراز وجودنیازمند زیانمندراهت راحتسراب سر آبرد پای دست!چهارراه چاره جوییاشخاص شاخصمرتّب نامرتبم!نبش قبل نکنیممیون کلامتون!ناتمامم، نه ناتوانزنده یاد زندگی!برخی برخوردها، برخورد برخی هادر «نه» خیری هستمشکل خودم یا خودم مشکلم!؟یک قاچ ساعتخواست مان ساخت مانرفتن یا در رفتن!؟برای ماندن باید رفت!پلّه پلّه رو به قلّهگوشه پس گوشه های ذهنبه خصوص همه!نگاهم کن نگاهم رابه احتمالحتماً !یک لقمه زندگیتاشدم تا پاشدممختاری مخ داریفارغ التّأثیر!از خواست که برخاستنوآورینوآراییببخشید عرضی داشتمبا جایزه بزرگ ترها!برنامه نداریم یا برنامه مداریم؟دال لام «دل» شکستارزش عمر به عرضشهمتارکه مبارکه!نقطه چین های خیسخندیشه!توقّع مطلقاً ممنوع!زیانبار زیانکاربه قول معقولپرونده پرندهآخر، اول شدم!گل های داوودیاعمال نظربا ندانم کاری ندارم کاریمحصول افکار مسئول رفتارمصرف تاریخ تاریخ مصرف ندارد بایستی بِایستینگاه های تازه، تازه های نگاهنشنیده بگیر نتیجه بگیراز هر چه بگذریمآیینه نگربا «ریختم»...پر باز کن، پرواز کنفرد دیگر فردای دیگرکو، چه های سکوت!؟

کتاب الکترونیکی

4,000 تومان

حجم : 416.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 167

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر