× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

برگزیده پیام قرآن (جلد اول)

روشی تازه در تفسیر موضوعی قرآن مجید

ناشر : امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده :

گردآورنده : علی اصغر همتیان , سیدحسین هاشمیان

مجموعه اثر : برگزیده پیام قرآن

صفحات کتاب : 628

کنگره : BP۶۵/۴‏‫‬‮‭/م۷پ۹۰۱۸ ۱۳۹۴

دیویی : ۲۹۷/۱۵

کتابشناسی ملی : 5097651

شابک : 978-964-533-213-4

سال نشر : 1394

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب برگزیده پیام قرآن (جلد اول)

مجموعه سه جلدی خلاصه و برگزیده از مجموعه ده جلدی پیام قرآن می باشد که به اهدافی که در پیشگفتار ذکر شده خلاصه شده است.

در بریده ای از کتاب می خوانیم:
«هنگامی که سخن از تفسیر قرآن به میان می آید فورا نظرها به همان تفسیر معمولی (تفسیر ترتیبی) جلب می شود که آیات قرآن را به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می دهد و محتوا و حقیقت آن ها را روشن می سازد.

نوع دیگری از تفسیر ناظر به تفسیر «مفردات قرآن» است؛ یعنی واژه های قرآنی را جداگانه، به صورت معجم، و به ترتیب الفبا مورد بحث قرار می دهد که نمونه روشن آن کتاب «مفردات راغب» و کتاب «وجوه القرآن» است.

برای قرآن انواع دیگری از تفسیر نیز وجود دارد از جمله «تفسیر موضوعی» که آیات قرآن را براساس موضوعات مختلف مربوط به اصول و فروع اسلام، ومسائل اجتماعی و... مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

نوعی دیگر از تفسیر که ما نامش را «تفسیر ارتباطی» یا «تفسیر زنجیره ای» نهاده ایم آن است که موضوعات مختلف قرآن را در ارتباط با یکدیگر ببینیم.

مثلا بعد از آن که موضوع «ایمان» و موضوع «تقوا» و موضوع «عمل صالح» به طور جداگانه در تفسیر موضوعی مورد بررسی قرار گرفت؛ این سه مطلب را در ارتباط با یکدیگر با توجه به آیات قرآن و اشاراتی که در آن است تفسیر می کند و ارتباط این سه را با یکدیگر روشن می سازد.

نوع دیگری از تفسیر، «تفسیر کلی» یا «جهان بینی قرآن» است. در این جا مفسر تمام محتوای قرآن را در رابطه با عالم هستی در نظر می گیرد؛ و به تعبیر زنده تر کتاب تکوین و تدوین را به یکدیگر پیوند می دهد؛ و هر دو را در ارتباط با هم تفسیر می کند.»

فهرست

مقدّمه ای از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)مقدمه پیش گفتارانواع مختلف تفسیرتفسیر موضوعی چیست؟چه مشکلاتی را با تفسیر موضوعی می توان حل کرد؟سابقه تفسیر موضوعیتفسیر موضوعی در کلمات علما و بزرگان پیشینروش صحیح در تفسیر موضوعیمشکلات تفسیر موضوعیچرا این بخش از تفسیر قرآن نموّ کافی نکرده است! شروع کارها به نام خداتفسیر و جمع بندی: چرا فقط با نام خدا شروع می کنیم؟!توضیحات1. اهمیّت فوق العاده «بسم اللّه»2. آیا بسم اللّه جزء تمام سوره های قرآن است؟ 3. چرا در آغاز سوره برائت بسم اللّه نیست؟4. نام خدا را با نام غیر او قرین نکنید! مسأله معرفت (شناخت) آیا جهانی در خارج از ذهن ما وجود دارد؟اوّل: قرآن و لزوم معرفتاشاره1. لزوم فراگیری علم2. سرزنش های مکررّ بر ترک تفکّر3. تأکید بر لزوم «تعلیم» و «تعلّم»4. هدف آفرینش جهان، علم و معرفت است5. هدف بعثت انبیاء تعلیم و تربیت است6. هدف از نزول قرآن اندیشه و تدبیر است7. دعوت اسلام با دعوت به علم آغاز شد8. درک اسرار هستی ویژه عالمان است9. خداوند نخستین معلّم است10. امتیاز انسان بر سایر موجودات به علم است11. انبیا خواهان علم بیشترند12. کلید نجات انسان معرفت است13. شرط اصلی مدیریت و رهبری شناخت است14. علم سرچشمه ایمان است15. علم سرچشمه تقوا و خشیت است16. علم سرچشمه قدرت است (و دانایی توانایی است)17. علم سرچشمه تزکیه است18. علم سرچشمه صبر و شکیبایی است 19. دوزخیان جاهلان اند20. جهل مایه سقوط آدمی است21. جهل نابینایی است!22. جهل سرچشمه کفر است23. جهل سرچشمه اشاعه فساد است24. جهل سرچشمه بهانه جویی است25. جهل عامل تقلید کورکورانه است26. جهل موجب پراکندگی و اختلاف است27. جهل سرچشمه بی ادبی است.28. جهل و دگرگون شدن ارزش هاجمع بندی و نتیجهتوضیحات1. امکان شناخت از دیدگاه فلسفه2. دانش محدود بشری3. گواهی فلاسفه و دانشمندان بر محدودیت علم بشردوم: منابع و طرق معرفت1. احساس و تجربهتوضیح: فلاسفه و منبع حس2. عقل و خردافعال عقلتفسیر و جمع بندی: ارزش خرد در میزان قرآنتوضیحات1. ادراکات عقلی از دیدگاه فلسفه2. مقام عقل در روایات اسلامی 3. مخالفان حاکمیت عقل3. تاریخ و آثار تاریخیتفسیر و جمع بندیتوضیحات1. آیینه جهان نمای تاریخ!2. جاذبه های تاریخ3. دافعه ها و ناخالصی های تاریخ4. فلسفه تاریخ5. تاریخ نقلی و علمی و فلسفه تاریخ6. تاریخ در نهج البلاغه و روایات اسلامیآخرین سخن پیرامون تاریخ معرفت ساز4. فطرت و وجدان و شعور باطنتفسیر و جمع بندیتوضیحات1. شاخه های فطرت و وجدان2. آیا شناخت فطری وجود دارد؟3. «فطرت» و «وجدان» در روایات اسلامی5. وحی آسمانیتفسیر و جمع بندی: آفتاب عالم تاب وحیتوضیحات1. اقسام «وحی» در قرآن مجید2. حقیقت وحی چیست؟3. وحی در میان فلاسفه غرب و شرق4. فرضیه غریزی بودن وحی5. پیامبر چگونه یقین می کند وحی ازسوی خدا است؟ 6. قرآن غنی ترین منبع معرفت در احادیث اسلامی7. وحی غیر پیامبران (وحی الهامی)8. چگونگی نزول وحی بر پیامبر9. الهامات غریزی6. کشف و شهودجمع بندی و تفسیرتوضیحات1. نمونه های جالبی از کشف و شهود در احادیث اسلامی2. چگونه پرده ها کنار می رود؟3. چند رؤیای صادقه در قرآن مجید4. مکاشفات رحمانی و شیطانی! سوم: حجاب های معرفتتفسیر و جمع بندی: نفوذ تدریجی آفات معرفتچهارم: موانع و آفات معرفت1. صفاتی که مانع شناخت است1. حجاب هواپرستی2. حجاب حب دنیا3. حجاب کبر و غرور مستی قدرت!4. حجاب جهل و غفلت5. حجاب نفاق6. حجاب تعصّب و لجاجت7. حجاب تقلید کورکورانه8. حجاب رفاه طلبی 9. حجاب اَمانی2. اعمالی که حجاب معرفت می شود10. حجاب گناهان11. حجاب کفر و اعراض12. حجاب تجاوز و عدوان13. حجاب سطحی نگری و ترک تدبّر14. حجاب ارتداد15. حجاب دروغ و افتراء16. حجاب ضخیم پندار3. حجاب های برونی17. حجاب رهبران فاسد و گمراه18. حجاب دوستان گمراه!19. حجاب تبلیغات و محیط20. حجاب وسوسه های شیاطین پنجم: زمینه های معرفتاشاره1. رابطه تقوا و معرفتتفسیر و جمع بندیتوضیحاتالف) رابطه علم و تقوا در احادیث اسلامیب) چگونگی ارتباط چشمه های جوشان علم و تقواج) سوء استفاده از رابطه علم و تقوا2. رابطه ایمان و معرفتتفسیر و جمع بندی: تأثیر ایمان در روشن بینی توضیح: رابطه ایمان و علم در احادیث اسلامی3. رابطه صبر و شکر و معرفتتفسیر و جمع بندی: سیر آفاق و انفس و همسفران صبور و شکیبا4. معرفت زمینه ساز معرفت استتفسیر و جمع بندی: تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی!5. رابطه خوف و معرفتتفسیر و جمع بندی: شناخت و احساس مسئولیت انگیزه های خداجویی اشاره1. انگیزه عقلیتفسیر و جمع بندی: نخستین وظیفه هر انسان تحقیق استتوضیحاتالف) انگیزه عقلی مذهب در روایات اسلامیب) معاندان لجوج2. انگیزه عاطفیتفسیر و جمع بندی: شکر منعم نردبان معرفة اللّهشکر منعم در روایات اسلامی3. انگیزه فطریتوضیحات1. توجیهات انحرافی2. فرضیه ترس3. فرضیه عوامل اقتصادی4. فرضیه جنسی5. فرضیه نیازهای اخلاقی براهین خداشناسی اوّل: برهان نظمامتیازات برهان نظمپایه های برهان نظم1. نشانه های او در آفرینش انسانتفسیر و جمع بندی: نخستین آیات انفسیپیچیدگی و ظرافت نظام آفرینش2. نشانه های او در تطّورات جنینتفسیر و جمع بندی: عالم اسرارآمیز جنینتوضیحات1. نقش بر آب2. در ظلمات ثلاث3. جایگاه امن و امان4. تغذیه جنین5. سرنوشت جنسیت جنین6. تحولات سریع و مرموز7. آینده نگری رحم!8. پوششی بر استخوان ها9. دگرگونی های شگفت انگیز در لحظه تولّد10. گریه کودکان11. بیدار شدن تدریجی عقل و حواس در کودکان12. غذای طفل قبل از تولّد آماده است3. نشانه های او در عالم حیاتتفسیر و جمع بندی: آفرینش حیات شاهکار آفرینشتوضیحات : 1. معمّای بزرگ حیات2. آیا انسان می تواند موجود زنده ای بسازد؟4. نشانه های او در آفرینش روحتفسیر و جمع بندی: روح اعجوبه عالم خلقتتوضیحات1. قوای ظاهر و باطن روح2. روح پدیده اسرارآمیز جهان هستی3. فعالیت های مختلف روح4. مقایسه مغز انسان با مغزهای الکترونیکی5. اصالت و استقلال روح6. ویژگی های روح در قرآن مجید7. آخرین سخن درباره روح5. نشانه های او در هدایت فطری و غریزی انسان و حیوانتفسیر و جمع بندی: استاد ازل!توضیح: هدایت «فطری» و «غریزی» در علم روز6. نشانه های او در مسأله خواب و بیداریتفسیر و جمع بندی: خواب شما از آیات الهی استتوضیح: پدیده مرموز خواب7. نشانه های او در پهنه آسمان ها و زمینتفسیر و جمع بندی: بلند آسمان، آیت حق بود!توضیحات1. عظمت و وسعت آسمان ها2. دقت عجیب قوانین حاکم بر آسمان و زمین3. آسمان های هفتگانه4. چرا به آسمان نگاه نمی کنید؟! 8. نشانه های او در آفرینش خورشید و ماه و ستارگانتفسیر و جمع بندی: سوگند به خورشید و ماه و ستارگانتوضیحات1. شناسنامه خورشید!2. برکات عظیم خورشید3. ماه و برکات آن9. نشانه های او در آفرینش شب و روزتفسیر و جمع بندی: نظام عجیب شب و روزتوضیحات1. اهمّیّت نور و ظلمت و فواید شب و روز2. پدیده شب و روز در قرآن مجید10. نشانه های او در آفرینش کوه هاتفسیر و جمع بندی: برکات و اسرار عجیب کوه هاتوضیحات1. نقش کوه ها و اعجاز علمی قرآن2. سخنی از امام صادق7 درباره کوه ها3. یک حدیث اعجازآمیز درباره پیدایش کوه ها11. نشانه های او دَر پیدایش ابر و باد و بارانتفسیر و جمع بندی: پدیده اسرارآمیز باد و بارانتوضیحات1. پیدایش و فایده بادها2. اسرار پیدایش ابرها و ریزش باران3. باد و باران در احادیث اسلامی12. نشانه های او دَر پیدایش رعد و برقتفسیر و جمع بندی: اسرار آفرینش رعد و برق توضیحات1. پیدایش رعد و برق ازنظر علم روز2. فوائد و برکات رعد و برق13. نشانه های او در آفرینش دریاها و کشتی هاتفسیر و جمع بندی: شگفتی های دریاها!توضیحات1. دریا کانون انواع نعمت ها2. دریا دیار عجایب!3. دریا در کلمات معصومین14. نشانه های او در آفرینش سایه هاتفسیر و جمع بندی: آیا سایه هم نعمت بزرگی است؟توضیح: اگر سایه ای وجود نداشت15. نشانه های او در عالم گیاهان و میوه هاتفسیر و جمع بندی: برگ درختان سبز...!توضیحات1. ساختمان حیرت انگیز گیاهان2. فوائد و برکات گیاهان3. شگفتی های جهان گیاهان4. اسرار خلقت گیاهان در توحید مفضل16. نشانه های او در آفرینش ارَزاق عمومیتفسیر و جمع بندی: بر این خوان نعمت چه دشمن چه دوست؟توضیحات1. از شگفتی های جهان ارزاق2. آیا روزی مقسوم است؟3. اگر روزی همه تضمین شده پس چرا گروهی گرسنه اند؟4. گستردگی و تنگی رزق 17. نشانه های او در آفرینش پرندگانتفسیر و جمع بندی: مرغ، تسبیح خوان و من خاموش!توضیحات1. فنّ پیچیده پرواز2. عجایب پرندگان و پرندگان عجیب3. پرندگان در خدمت انسان ها و محیط زیست4. درس های توحیدی در وجود پرندگان18. نشانه های او در زندگی زنبوران عسلتفسیر و جمع بندی: از کشور زنبوران عسل دیدن کنیمتوضیحات1. تمدن عجیب زنبوران!2. جمع آوری شیره گلها و ساختن عسل3. عسل غذای مفید و داروی شفابخش4. خدمات دیگر زنبور عسل که از عسل گران بهاتر است!5. ساختمان جسمانی زنبوران نیز عجیب است!19. نشانه های او در آفرینش حیواناتتفسیر و جمع بندی: در عالم حیوانات چه خبر است؟توضیح: شگفتی های جهان حیوانات20. نشانه های او در آفرینش اعضای بدنتفسیر و جمع بندی: نقش فوق العاده ابزار شناختتوضیح: شگفتی های اعضای بدن21. نشانه های او در زندگی اجتماعی انسانتفسیر و جمع بندی: روح اجتماعی بشر یکی از بزرگ ترین مواهب الهیتوضیح: آیا جامعه هم روح دارد؟کلمه ختام دوم: برهان تغییر و حرکتتفسیر و جمع بندی: منطق نیرومند ابراهیم دربرابر بت پرستانرابطه افول و حدوثتوضیحات1. برهان حرکت و مقدمات آن2. راه یافتن به وجود خدا از طریق برهان حرکت3. جهان متغیر است و هر متغیری حادث4. حدوث جهان از طریق قوانین علمی امروز سوم: برهان وجوب و امکانتفسیر و جمع بندی: همه نیازمند اویندتوضیحات1. برهان وجوب و امکان ازنظر فلسفی2. برهان غنا و فقر در روایات اسلامی چهارم: برهان علّت و معلولتفسیر و جمع بندی: بازپرستی عجیب!توضیحاتبرهان علّت و معلول در فلسفه و کلام1. تعریف اصل علیّت2. گستردگی و کاربرد وسیع قانون علیت3. سرچشمه شناخت قانون علیّت4. اقسام علتتوضیح برهان علیّت پنجم: برهان صدّیقینتفسیر و جمع بندی: قرآن و برهان صدیقینآفتاب آمد دلیل آفتابآغاز و انجام تویی!توضیحات1. برهان صدیقین در روایات اسلامی و دعاها2. توضیح برهان صدیقینششم: راهی به سوی او از درون (فطرت خداشناسی)تفسیر و جمع بندی: آفرینش ثابت و پایدارهنگامی که در طوفان حوادث گرفتار می شوندآن ها نیز اعتراف دارندپیمان عالم ذرنتیجه بحث پیرامون عالم ذرتوضیحات1. «عالم ذر» در روایات اسلامی2. کدام فطرت، فطرت عقل، یا دل؟3. شواهد زنده فطری بودن ایمان به حق4. فطرت در روایات اسلامی یکتایی ذات پاک او (مهم ترین اصل در شناخت خدا) تفسیر و جمع بندی: گناه نابخشودنی!بزرگ ترین ستم!سقوط وحشتناکبهشت بر مشرکان حرام استتوضیحاتاین همه اهمیت به مسأله توحید و شرک چرا؟ دلایل توحید اشاره اوّل: گواهی فطرتتفسیر و جمع بندی: آن جا که نور توحید می تابد!در تمام شدائد به او پناه می برید دوم: هماهنگی جهانتفسیر و جمع بندی: درست نگاه کن، هیچ ناهماهنگی نمی بینی!اگر در جهان دو خدا وجود داشتتوضیحات1. وحدت جهان آفرینش از دیدگاه علوم2. توضیح برهان تمانعبرهان وحدت و تمانع در روایات اسلامی سوم: دلیل صرف الوجودتفسیر و جمع بندی: او اوّل و آخر و ظاهر و باطن استتوضیحات1. او یک حقیقت نامتناهی است2. حقیقت بی انتها حتمآ یکی است3. دلیل صرف الوجود در احادیث اسلامی چهارم: دلیل فیض و هدایتتفسیر و جمع بندی: دعوت عمومی پیامبران به خدای یکتاتوضیح: فیض و هدایت در روایات اسلامی پنجم: ادلّه نقلی سرچشمه های مهم شرک اوّل: پیروی از اوهامتفسیر و جمع بندی: فرو رفتن در عالمی از اوهام!نام های بی نشانتکیه بر حدس و تخمین دوم: حس گراییتفسیر و جمع بندی: چرا خدا را نمی بینیم؟!همین درخواست را از موسی کردندبگذار به آسمان بروم خدا را ببینم! سوم: منافع خیالیتفسیر و جمع بندی: بت ها شفیعان ما هستند؟!توضیحات1. سرچشمه پندار شفاعت2. نفوذ بت پرستی در میان اعراب چهارم و پنجم: عامل تقلید و استعمارتفسیر و جمع بندی: بت پرستی آیین نیاکان ماست!توضیحات1. تقلید، عامل ترقی یا انحطاط اقوام!2. بت پرستی عامل استضعاف و استعمار فکری3. آخرین سخن پیرامون عوامل شرک شاخه های توحید اشاره اوّل و دوم: توحید ذاتی و صفاتیتفسیر و جمع بندی: ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم!توضیحات1. مفهوم دقیق توحید ذات2. مفهوم توحید صفات3. دلیل بر توحید صفاتسوم: توحید عبادیمفهوم دقیق عبادتتفسیر و جمع بندی: معبود فقط اوست!من غیر خدا را پرستش نمی کنمتوضیحات1. درخت پربار توحید عبادت2. روح عبادت و پرهیز از افراط و تفریطها3. توحید شرک آلود وهابیان چهارم: توحید افعالیالف) توحید خالقیّتتفسیر و جمع بندی: او خالق همه چیز استحتی بت پرستان خالق جهان را خدا می دانستندتوضیحات1. نخستین گام به سوی شرک در خالقیت2. گام دیگر در طریق شرکب) توحید ربوبیّتتفسیر و جمع بندی: خداوندا! تو پروردگار جهانیانیتوضیحات 1. توحید یعنی حذف واسطه ها!2. تاریخ ادیان و خرافه واسطه ها3. تفویض نیز نوعی شرک است4. پاسخ به یک سؤال: آیا فرشتگان مدبّرات امرند؟5. «توحید ربوبی» در احادیث اسلامیج) توحید مالکیّت و حاکمیّت تکوینیتفسیر و جمع بندی: خداوندا! مالک الملک تویی!توضیحات1. اثرات تربیتی ایمان به «توحید مالکیّت و حاکمیّت»2. سوء استفاده از مفهوم «خدامالکی»د) توحید در قانون گذاری (حاکمیّت تشریعی)تفسیر و جمع بندی: هرکس بر طبق حکم خدا حکم نکندحکم فقط حکم اللّه!توضیحات1. حاکمیّت خداوند در منطق عقل2. حکومت یک ودیعه الهی است3. مشروعیّت حکومت ها تنها ازسوی خداست4. آثار تربیتی ایمان به توحید حاکمیّته ) توحید در اطاعتتفسیر و جمع بندی: خداوندا! فقط مطیع فرمان توایمتوضیحات1. مطاع مطلق خداست2. توحید اطاعت در روایات اسلامی

برچسب ها

تفسیر قرآن

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 4.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 628