× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

شانزده سال

Publisher : سوره مهر

Author :

Narrator : سینا نیکوکار

Printed Page Count : 400

Congress Classification : PIR7929‭‬ ‭/ر63‏‫‭ش16 1395

Dewey Decimal Classification : 8‮فا‬3/62

National Bibliography Number : 4334166

ISBN : 978-600-03-0575-8

Publish Year : 1395

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).
Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce شانزده سال

کتاب شانزده سال اثر منیژه آرمین، رمانی در مورد تاریخ معاصر ایران است. این رمان سلطنت رضا شاه و به قدرت رسیدن آن، و تبعید آخرین بازمانده قاجار را شرح می دهد.

کتاب شانزده سال داستانی و مستند است و با رمان های دیگر متفاوت بوده و همانند پازل است؛ یعنی برخی از بخش ها کاملاً مستند و برخی از بخش ها دنباله داستان «شب و قلندر» و «شباویز» است.

شب و قلندر اولین جلد این چهارگانه به شمار می رود که طی سال های اخیر منتشر شد. این کتاب، از اواخر دوره قاجار شروع می شود و تا دوران مشروطه را در برمی گیرد. جلد دوم آن نیز «شباویز» نام داشت که در فضای شروع سال های مشروطه تا سال 1304 می گذرد و جلد سوم «شانزده سال» نام دارد که از 1304 تا 1320 است که به دوران رضاشاه اختصاص یافته است.

نویسنده درباره انگیزه اش از نوشتن این اثر می گوید: طی سال های اخیر به این نتیجه رسیدم که ما با بحران هویت مواجه شده ایم و یکی از راه های شناخت هویت، شناخت تاریخ است. به ویژه تاریخ معاصر که از اهمیت زیادی برخوردار است و به نظرم همه افراد یک ملت باید نسبت به چنین مسئله ای اشراف و آگاهی داشته باشند.

بحران هویت و اطلاع نداشتن از تاریخ معاصر در بین نسل جوان بیشتر مشاهده می شود. ضمن اینکه این نسل به دلایل مختلف و در مقایسه با نسل های گذشته به آن شکلی که باید به کتابخوانی گرایش ندارند، روی این اصل تصمیم گرفتم رمانی بنویسم که صرف نظر از داشتن عناصر و فضای داستانی، به روایت برهه های حساس ایران در گذر تاریخ نیز بپردازد، بلکه نگارش این اثر شاید باعث شود تا جرقه ای نزد نسل جوان زده شود و به واسطه شنیدن این کتاب به دیگر آثار مکتوب تاریخی نیز مراجعه کنند.

در قسمتی از کتاب صوتی شانزده سال می شنویم:

«صدای قاقار کلاغ ها با صدای مویه زنان حرمسرا به گوش می رسید. زن هایی که تا چندی پیش در حریر و اطلس می خوابیدند و زندگی شان در سکوتی وحشتناک می گذشت، اینک با حرف هایی که از خواجه ها و خبرچین ها می شنیدند، نمی دانستند که شب را در کجا به سر خواهند برد و بر سر و صورت خود می کوفتند. ولیعهد هم این صداها را می شنید ولی نمی توانست باور کند که همه چیز تمام شده است.»

Contents

قسمت اول: مسافری که حامل پیغام مهمی برای شاه استقسمت دوم: شاهزاده تبعیدیقسمت سوم: من تاج نو می خواهمقسمت چهارم: بابا طوطیقسمت پنجم: پرنده گریزپاقسمت ششم: کلاغ غرغروقسمت هفتم: استعفایی به قیمت یک میلیون لیرهقسمت هشتم: زنده به گورقسمت نهم: شنگول و منگول و حبه انگورقسمت دهم: شام آخرقسمت یازدهم: حلقه گم شدهقسمت دوازدهم: قمار شاهانهقسمت سیزدهم: قلعه خالقسمت چهاردهم: سفرنامه سیمرغقسمت پانزدهم: نمایشگاه نقاشیقسمت شانزدهم: کسی که دعوت شاه را به قصر رد می کندقسمت هفدهم: کلاه شاپو بر سر زن و مردقسمت هجدهم: جشن در کلوپ شاهنشاهیقسمت نوزدهم: انار خانمقسمت بیستم: خانواده خوشبختقسمت بیست و یکم: طلاقسمت بیست و دوم: زندان قصرقسمت بیست و سوم: مسافری از پاریسقسمت بیست و چهارم: 16 سال

Audio Book

10,000 تومان

size : 350.5 M Byte

مدت زمان : 749 Minute

Ebook Page Count : 24

TextBook

14,000 تومان

size : 1.3 M Byte

Ebook Page Count : 467