× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

اقتصاد سیاست فرهنگی

Publisher : سوره مهر

Author :

Translator : سوسن علائی

Printed Page Count : 448

Congress Class : HM621‏‫‭/ت45‮الف‬7 1393

Dewey Decimal Classification : 306

National Bibliography Number : 3661086

ISBN : 978-600-175-787-7

Publish Year : 1393

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce اقتصاد سیاست فرهنگی

در مقدمه کتاب آمده است: هدف این کتاب پر کردن خلاء موجود در ادبیات سیاست فرهنگی از طریق تجزیه و تحلیل فرایند سیاست گذاری فرهنگی از منظر کلان اقتصادی است.

همچنین سوسن علایی، مترجم، در پیشگفتار این اثر چنین نوشته است: تراسبی بر این باور است که اقتصاد در هر دو سطح خُرد و کلان می تواند مطالب زیادی برای درک نحوه پرداختن به هنر و فرهنگ برای استفاده در تدوین و اجرای سیاست دولت ها ارائه کند. از نظر وی تهیه و اِعمال سیاست فرهنگی در شرایط فعلی که دامنۀ این سیاست از تمرکز بر هنرهای خلّاق فرا تر رفته و صنایع فرهنگی و خلّاق جدیدی همچون صنایع فرهنگی و طبقه خلّاق و شهرهای فرهنگی را نیز در بر گرفته است، نیازمند درک بهتری از رابطۀ متقابل و پیچیدۀ میان اقتصاد و فرهنگ است.

در فهرست کتاب عناوینی چون: معرفی کالا ها و خدمات فرهنگی، ارزش گذاری فرهنگی، فرایند سیاست گذاری فرهنگی، سیاست هنری، صنایع فرهنگی، میراث فرهنگی، نقش فرهنگ در توسعه شهری و منطقه ای، گردشگری، نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی و اقتصاد بین الملل، تنوع فرهنگی، آموزش هنر، مالکیت معنوی و آمار فرهنگی پرداخته است.

Contents

پیش گفتار مترجم پیش گفتار مؤلف معرفی کتاب سیمای متغیر سیاست فرهنگی واکنش سیاست رئوس مطالب کتاب گستره سیاست فرهنگی مقدمه کالاها و خدمات فرهنگی ارزش و ارزش گذاری ترکیب بخش فرهنگی تولید، توزیع و مصرف سیاست فرهنگی در مدیریت دولتی نتیجه گیری فرایند سیاست گذاری مقدمه اهداف اقتصادی سیاست فرهنگی اهداف هنری و فرهنگی سیاست فرهنگی ابزار نظارت و ارزیابی نتیجه گیری سیاست هنری مقدمه سیاست هنری فعلی چگونه است؟ حمایت مستقیم حمایت غیرمستقیم نقش هنرمندان نتیجه گیری ضمیمه فصل صنایع فرهنگی مقدمه مفهوم سازی نقش صنایع فرهنگی در اقتصاد ارزیابی نقش اقتصادی صنایع فرهنگی پویایی صنعت: رشد اقتصادی و فرهنگی استراتژ یهای سیاستی برای صنایع فرهنگی نتیجه گیری میراث فرهنگی مقدمه میراث فرهنگی به عنوان یک دارایی ارزش مسائل سیاست گذاری در مدیریت میراث فرهنگی سیاست عمومی و میراث فرهنگی ساخته شده سیاست عمومی و میراث منقول سیاست عمومی و میراث ناملموس ابعاد بین المللی سیاست میراث فرهنگی نتیجه گیری فرهنگ در توسعه شهری و منطقه ای مقدمه مفاهیم خلّاقیت در محیط شهری نقش معماری نتایج سیاستها گردشگری مقدمه ابعاد اقتصادی گردشگری مسائل فرهنگی در گردشگری جمعی گردشگری فرهنگی، بازاری هدفمند نتایج سیاستها فرهنگ در اقتصاد بین الملل مقدمه تجارت فرهنگی مسائل غیرتجاری در روابط فرهنگی بین المللی نتیجه گیری تنوع فرهنگی مقدمه ارزش تنوع فرهنگی خاستگاه تنوع فرهنگی، موضوع مهم سیاست فرهنگی روند کنوانسیون یونسکو پیامدهای سیاستی نتیجه گیری آموزش هنر مقدمه تجزیه و تحلیل اقتصادی آموزش آموزش هنر در مدارس آموزش و پرورش هنرمندان آموزش، عامل تعیین کننده مصرف محصولات هنری نتیجه گیری نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی مقدمه نقش فرهنگ در توسعه فرهنگ و پایداری پیامدهای سیاستی نتیجه گیری مالکیت معنوی مقدمه مبنای اقتصادی کپی رایت احقاق حقوق هنرمندان:منطق اقتصادی تشکیل سازما نهای اجرایی تأثیر فناوریهای نوین قانون بین المللی کپی رایت نقش کپی رایت در توسعه نتیجه گیری آمار فرهنگی مقدمه انواع آمار فرهنگی برخی آمارها با هدف ویژه چارچوب جدید آمار فرهنگی نتیجه گیری نتیجه گیری

PDF

6.49 €

size : 2.7 M Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 449