× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

یک وجب آسمان

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 44

کنگره : 551388ی 976ز/pir8298

دیویی : ‫‬‭791/4372‮‬

کتابشناسی ملی : 1738498

شابک : 978-964-506-775-3

سال نشر : 1388

شابک دیجیتال : 978-600-03-2075-1

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب یک وجب آسمان

محسن نوجوانی است که در کنار بچه‌های خیابانی هم‌سن و سال خود در خیابان‌های شلوغ شهر گل‌فروشی می‌کند. او آرزوی داشتن یک وجب آسمان را در سر دارد. خواسته‌ی او محقق می‌شود؛ در ابتدا هیچ ‌کس تحقق چنین آرزویی را باور نمی‌کند اما با دیدن آن، ماجراهای گوناگونی آغاز می‌شود ...

فهرست

1. رؤیای مفاخری ـ آسمان‏2. روز ـ داخل ماشین ـ کنار خیابان‏3.(نمای باز) روز ـ خارجی ـ بزرگ‌راه‏4.روز ـ داخل ماشین مفاخری‏5.روز ـ خارجی ـ بزرگ‌راه‏6.روز ـ داخل ماشین مفاخری‏7. روز ـ خارجی ـ همان چهارراه قبلی در بزرگ‌راه‏٨. همان چهارراه ـ نزدیک غروب ـ نمای باز (هوای ابری و بارانی)٩. کنار خیابانی عریض ـ نزدیک غروب ـ نمای باز١٠. شب ـ داخلی ـ خانة محسن‏11.شب ـ داخلی ـ خانة محسن‏12.شب ـ خارجی ـ ایوان حیاط (هوای بارانی)13.روز ـ خارجی ـ ایوان حیاط14.روز ـ داخلی ـ اتاق محسن‏١٥. روز ـ خارجی ـ بیرون اتاق محسن‏17.روز ـ خارجی ـ حیاط خانه‏١٨. روز ـ داخلی ـ اتاق محسن‏١٩. نزدیک غروب ـ خارجی ـ بیرون اتاق محسن‏٢٠. روز ـ داخلی ـ منزل مفاخری و بنگاه مشاور املاک هشت‏ بهشت‏٢١. روز ـ خارجی ـ کوچه و حیاط خانة محسن‏٢٢. شب ـ داخلی ـ اتاق محسن‏٢٣. روز ـ خارجی ـ حیاط خانه‏٢٤. روز ـ خارجی ـ نمای باز از ساختمان قدیمی و فرسوده (خانة جدید رحیم)25.شب ـ داخلی ـ نمایشگاه آسمان و سالن ورودی آن‏26. شب ـ داخلی ـ سالن ورودی نمایشگاه‏27. روز ـ خارجی ـ جلوی بنگاه سابق معیری (مشاور املاک هشت‏ بهشت)28. روز ـ خارجی ـ جلوی برج آبی ٢٩. روز ـ داخلی ـ جلوی آژانس املاک آسمان‏٣٠. روز ـ خارجی و داخلی ـ نمایشگاه آسمان مفاخری ‏٣١. روز ـ داخلی ـ آژانس املاک آسمان‏٣٢. چند پلان سکانس از محسن در شب‏٣٣. روز ـ خارجی ـ نمایشگاه آسمان مفاخری‏٣٤. روز ـ خارجی ـ خیابان 35. روز ـ خارجی ـ خیابان (مقابل فروشگاه بزرگ لوازم صوتی تصویری)36. روز ـ داخلی ـ دفتر معیری در آژانس املاک آسمان‏٣٧. روز ـ خارجی ـ خانة جدید رحیم (نمای باز)٣٨. روز ـ داخلی ـ خانة جدید رحیم‏٣٩. روز ـ خارجی ـ خیابان (کنار ماشین معیری)٤٠. روز ـ خارجی ـ خیابان (در حاشیة همان چهارراه قبلی)٤١. شب ـ داخلی ـ اتاق محسن‏٤٢. شب ـ داخلی ـ اتاق محسن (یک وجب از آسمان)٤٣. شب ـ خارجی / داخلی ـ حیاط و اتاق محسن (یک وجب از آسمان)٤٤. شب ـ خارجی ـ امامزاده‏٤٥. روز ـ خارجی ـ حیاط خانة آقا نایب‏٤٦. روز ـ خارجی ـ خیابان (کنار باجة تلفن عمومی)47. روز ـ خارجی ـ حیاط خانة آقا نایب‏٤٨. روز ـ داخلی ـ اتاق محسن (یک وجب از آسمون)٤٩. روز ـ خارجی ـ حیاط خانة آقا نایب‏٥٠. نمایی بسته از آگهی در روزنامه‏٥١. روز ـ خارجی ـ جلوی برج آبی (خیابان)٥٢. روز ـ خارجی ـ خیابان و کوچة حیاط آقا نایب‏53. روز ـ خارجی ـ حیاط خانة آقا نایب‏٥٤. روز ـ خارجی / داخلی ـ بیمارستان‏٥٥. روز ـ خارجی ـ گورستان ٥٦. روز ـ داخلی ـ اتاق مفاخری‏57. روز ـ خارجی ـ خیابان‏٥٨. روز ـ خارجی ـ حیاط خانة آقا نایب‏٥٩. روز ـ خارجی / داخلی ـ نمایشگاه آسمان مفاخری‏٦٠. روز ـ داخلی ـ اتاق مفاخری‏٦١. روز ـ خارجی ـ رحیم‏ در کنار بساطش در خیابان٦٢. روز ـ داخلی ـ اتاق مفاخری‏٦٣. نزدیک غروب ـ خارجی ـ خیابان ٦٤. شب ـ داخلی ـ حیاط آقا نایب‏٦٥. شب ـ خارجی ـ خیابان‏٦٦. شب ـ خارجی ـ صحن امامزاده‏٦٧. شب ـ خارجی ـ خیابان‏٦٨. شب ـ خارجی ـ کوچه‏ای در نزدیکی خانة محسن‏٦٩. شب ـ خارجی ـ همان مکان‏٧٠. شب ـ خارجی ـ همان کوچه‏٧١. شب ـ خارجی / داخلی ـ خیابان پرواز و داخل آژانس معیری‏٧٢. شب ـ داخلی ـ نمایشگاه آسمان مفاخری‏٧٣. روز ـ خارجی ـ همان کوچه و خیابان قبلی (نزدیک خانة محسن)

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 459.9 کیلو بایت