تئاتر و سینما - لیست آثار

ژانر فیلم

سوره مهر

8,000 تومان

هندسه صحنه

سوره مهر

1,000 تومان

رهگذر عشق

سوره مهر

1,000 تومان

چگونه بازیگر شویم؟

سوره مهر

3,500 تومان

فیزیک در سینما

سوره مهر

2,700 تومان

خورشید در قاب

سوره مهر

500 تومان

گربه خواب آلود

سوره مهر

7,600 تومان

فیلمنامه کوتاه

سوره مهر

3,600 تومان

مبانی فیلم نامه نویسی

سوره مهر

5,600 تومان

هرمنوتیک و تئاتر

سوره مهر

1,000 تومان

واژه در قاب

سوره مهر

1,400 تومان

بازیگری سینما

سوره مهر

رایگان

سینمای اشراقی

سوره مهر

2,000 تومان

تئاتر و جامعه

سوره مهر

1,000 تومان

نظریه در تئاتر

سوره مهر

1,000 تومان

مقدمه ای بر نظریه فیلم

سوره مهر

1,200 تومان

خیلی دور خیلی نزدیک

سوره مهر

1,000 تومان

صحنه پردازی در رمان

سوره مهر

4,000 تومان

بیداری رویاها

سوره مهر

1,400 تومان

بازی در سکوت

سوره مهر

500 تومان