هنر - لیست آثار

نمایشنامه نویسی عروسکی

سوره مهر

6,000 تومان

گفت و گو نویسی

سوره مهر

8,000 تومان

ژانر فیلم

سوره مهر

8,000 تومان

اصول و مبانی موسیقی

سوره مهر

1,000 تومان

هنر و گفتمان اقلیت

سوره مهر

1,000 تومان

سوگواران خورشید

سوره مهر

3,000 تومان

گزارش یک طرح

سوره مهر

1,000 تومان

نغمه رود

سوره مهر

1,000 تومان

موسیقی عاشورا

سوره مهر

1,000 تومان

معنای شمایل ها

سوره مهر

1,300 تومان

اورنگ

سوره مهر

1,500 تومان

هندسه صحنه

سوره مهر

1,000 تومان

آشنایی با فلسفه هنر

سوره مهر

3,250 تومان

نشانه شناسی موسیقی فیلم

سوره مهر

1,500 تومان

رهگذر عشق

سوره مهر

1,000 تومان