5 امتیاز
1 نفر

مهمان صخره ها

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 1,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 276

خلاصه اثر

بار دیگر هواپیما چرخید و با شدت، جی بعدی را وارد کرد. شدت جی به قدری بود که سرم رفت لای دو پایم و درحالی که از شدت فشار گردنم داشت می شکست، با دست سالمم چنگ انداختم و با تمام توان ، دستگیره ایجکت را گرفتم. نه اینکه بکشم، فقط گرفتمش.

این تنها کاری بود که در آن شرایط می توانستم انجام دهم. لحظه ای بعد هواپیما چرخید و جی منفی آمد و مرا کوبید به سقف کابین و خود به خود دستگیره پرش کشیده و متعاقب آن کاناپی با سرعت کنده شد. با جدا شدن کاناپی از بدنه ی هواپیما، تمام دودی که در کابین بود محو شد و من در زمانی کمتر از چند دهم به بیرون پرتاب شدم.

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

3,000 تومان

حجم : 8.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 276

موضوعات

فهرست

اشاره
مقدمه
تردید
اولین پرواز
غربت
بازگشت به وطن
شور انقلاب
مأموریت جنگی
جدال با مرگ
بوته های گون
اسارت
دیدار با پدر
بالش سنگی
گِردبُن
شاهکار پدر
مراسم استقبال
حقیقت زندگی
ضمائم
اسناد و عکس ها

محصولات مشابه